info

Pl├╝schpunkrock aus Leipzig

seit 2009

Momentane Besetzung

Schlagzeug: Faun Phowknee Amok
Bass: Bernie Ert
Gitarre: Karsten Kadse Kasteng
Gitarre: Freez Tyler
Gesang: Der Krause

Stammbesetzung

Gitarre: Karsten Kadse Kasteng
Gitarre: Freez Tyler
Gesang: Der Krause
Allerdings anders:
Faun Phowknee Amok am Bass
Sir Henryk alias Herr Hadebanger am Schlagzeug
Bernie Ert am Zugucken